Izjava o zaštiti privatnosti i podataka

Stampedo d.o.o. (u nastavku „mi“) poštuje vašu privatnost. Stoga vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših osobnih podataka kao što su ime, datum rođenja, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, itd.

Ovom Napomenom o zaštiti podataka uređuju se prikupljanje, obrada i korištenje (u nastavku zajedno skraćeno kao “obrada”) vaših osobnih podataka, ako i ukoliko nam isti prilikom korištenja našim mrežnim stranicama postanu dostupni. Osim toga, sve osobe uključene u obradu podataka informiramo o pravima koja im pripadaju.

Prilikom rukovanja tim podacima strogo poštujemo važeću zakonsku regulativu o zaštiti podataka te dolje navedena načela. Poduzeli smo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali sveobuhvatnu zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju preko naših mrežnih stranica.

1. Voditelj obrade

Voditelj obrade podataka koja je predmet ove Napomene o zaštiti podataka je:

Stampedo d.o.o.
Poslovni centar Zavrtnica, Zavrtnica 17, Zagreb
telefonski broj: 01 6412-965
e-mail: stampedo@stampedo.hr

2. Definicije

Napomena o zaštiti podataka sadrži sljedeće pojmove iz Opće uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka 2016/679 („GDPR“):

a) Osobni podaci

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u nastavku „vi“). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

b) Obrada

Obrada obuhvaća svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

c) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno, te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

d) Voditelj obrade

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

e) Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

f) Privola

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

g) Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica u skladu s člankom 51. GDPR.

3. Obrada podataka i privola

U svim slučajevima obrade podataka poštujemo načelo izbjegavanja i ekonomičnosti podataka, što znači da osobne podatke obrađujemo u najmanjoj mogućoj mjeri.

a) Osobne podatke obrađujemo ako i u mjeri u kojoj je potrebno radi utemeljenja, provedbe ili okončanja ugovornog ili sličnog odnosa s klijentima.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka koji su povezani s ugovornim ili sličnim odnosom s klijentom jest čl. 6. st. 1, rečenica 1b GDPR-a. To vrijedi i za obradu podataka koji su potrebni za provedbu mjera prije zaključivanja ugovora.

Osobni podaci brišu se nakon prestanka ugovornog ili usporedivog odnosa, uz poštivanje zakonskih obveza čuvanja.

U okviru ugovornog odnosa može doći do ustupanja vaših podataka trećima koji te podatke obrađuju isključivo radi ispunjenja ugovorne svrhe. To posebno vrijedi za službe za dostavu pošte radi isporuke robe i pružatelje platnih usluga radi ispunjenja vaših platnih obveza.

b) U protivnom, vaše osobne podatke obrađujemo samo uz vašu prethodnu privolu. Vaši osobni podaci koristit će se samo u svrhu i u opsegu za koji ste dali svoju privolu. Tako ćemo vas na primjer obavještavati o našim proizvodima i uslugama samo uz vašu privolu.

Pravni temelj za obradu podataka na temelju vaše privole je čl. 6. st. 1, rečenica 1a GDPR-a, s time da za buduća razdoblja imate pravo opoziva. Svoj opoziv možete uputiti slanjem pisma ili e-pošte na podatke za kontakt odgovornog tijela koje je navedeno pod točkom 1. Zakonitost obrade podataka do trenutka potraživanja vaših prava ovime ostaje nepromijenjena.

Osobni podaci brišu se ispunjenjem svrhe u koju je dana privola, uz poštivanje zakonskih obveza čuvanja.

U okviru privole može doći do ustupanja vaših podataka trećima koji te podatke obrađuju isključivo radi ispunjenja ugovorne svrhe.

c) U ostalom vaše osobne podatke obrađujemo u pseudonimiziranom obliku.

Ako je obrada potrebna radi zaštite opravdanog interesa nas ili treće strane, a osnovna prava i osnovne slobode ispitanika nisu važnije od interesa koji je ranije naveden, s čl. 6. st. 1., rečenicom 1 f GDPR kao pravnim temeljem, s time da u pravilu postoji mogućnost ulaganja prigovora na tu obradu podataka za buduća razdoblja. Svoj prigovor možete uputiti slanjem pisma ili e-pošte na podatke za kontakt odgovornog tijela koje je navedeno pod točkom 1. Zakonitost obrade podataka do trenutka potraživanja vaših prava ovime ostaje nepromijenjena.

Vaši osobni podaci brišu se nakon što se ostvare opravdani interesi ili nakon ulaganja prigovora, uz poštivanje zakonskih obveza čuvanja.

U okviru opravdanih interesa može doći do ustupanja vaših podataka trećima koji te podatke obrađuju isključivo radi ispunjenja ugovorne svrhe.

4. Registracija, prijava i stupanje u kontakt

Naše web stranice omogućuju registraciju i prijavu (npr. za newsletter) uz navođenje osobnih podatka. Koji će se osobni podaci ustupati voditelju obrade proizlazi iz pojedinog polja za registraciju. Podaci koje ćete upisati u polje obrađivat će se samo u svrhu koja je povezana s registracijom. Ako s nama stupate u kontakt e-mailom, preko obrasca za kontakt ili na sličan način (npr. upiti u vezi s našim uslugama), osobni podaci koje ste ustupili također se obrađuju. Doduše, obrada podataka u tom se slučaju ograničava na svrhu obrade upita ili stupanja u kontakt s vama.

U okviru registracije i prijave obrađuje se IP adresa koja vam je dodijeljena u trenutku registracije, prijave ili stupanja u kontakt te datum i vrijeme. Ta obrada podataka nužna je kako bi se spriječila zlouporaba naših usluga, budući da se pomoću tih podataka mogu razjasniti počinjena kaznena djela. Iz te činjenice proizlaze opravdani interesi obrade podataka.

Pravna osnova za ovakvu obradu je vaša privola dana u skladu s čl. 6, st. 2, rečenice 1 a GDPR-a, koja predviđa mogućnost povlačenja privole na takvu obradu podataka za buduće razdoblja. Svoj opoziv možete uputiti slanjem pisma ili e-pošte na podatke za kontakt odgovornog tijela koje je navedeno pod točkom 1. Zakonitost obrade podataka do trenutka potraživanja vaših prava ovime ostaje nepromijenjena.

U kontekstu ugovornih i usporedivih iznosa, pravna osnova izvodi se iz čl. 6. st. 1. rečenice 1 b GDPR-a, kao, npr. kontaktiranja sa svrhom zaključenja ugovora.

Inače se pravni temelj izvodi iz čl. 6. st. 1. rečenice 1 f GDPR-a. Opravdani interesi proizlaze iz prethodno opisanih razloga. Postoji mogućnost ulaganja prigovora na tu obradu podataka za buduće razdoblje. Svoj opoziv možete uputiti slanjem pisma ili e-pošte na podatke za kontakt odgovornog tijela koje je navedeno pod točkom 1. Zakonitost obrade podataka do trenutka potraživanja vaših prava ovime ostaje nepromijenjena.

Vaši osobni podaci brišu se nakon što se ostvare opravdani interesi ili nakon ulaganja prigovora, uz poštivanje zakonskih obveza čuvanja. U slučaju ostvarivanja kontakta vaši se podaci brišu nakon što je upit riješen ili uložite prigovor na obradu podataka, s time da se u potonjem slučaju korespondencija obustavlja.

5. Automatski generirani podaci

Svakim pozivanjem naših web stranica u datotekama zapisa automatski se obrađuju podaci koji potječu s vašeg računala i koji mogu obuhvaćati i osobne podatke. To posebno vrijedi za sljedeće podatke:

 • operativni sustav vašeg računala
 • tip vašeg internetskog preglednika
 • ime vašeg pružatelja usluge pristupa internetu
 • trenutna IP adresa vašeg računala
 • datum i vrijeme posjećivanja stranice
 • posjećene web stranice uključujući eventualno tražene pojmove
 • web stranice s kojih ste posjetili našu mrežnu stranicu.

Te podatke ne obrađujemo zajedno s vašim drugim osobnim podacima, tj. gore navedene podatke ne povezujemo s vašom osobom.

Pravni temelj obrade automatski generiranih podataka je čl. 6. st. 1. rečenica 1 f GDPR-a. Obrada podataka nužna je kako bi se osigurala funkcionalnost web stranice te optimizirali i ispravno isporučili sadržaji naših mrežnih stranica, a i kako bi se tijelima za kazneni progon u slučaju kibernetičkog napada osigurale informacije potrebne za kazneni progon. U tome se nalazi opravdan interes obrade podataka.

Automatski generirani podaci brišu se čim više nisu potrebni za postizanje gore navedene svrhe, tj. nakon završetka posjete web stranici. Ako se obrađuje vaša IP adresa, brisanje se provodi najkasnije nakon 7 dana.

Obrada gore navedenih podataka o posjetu web stranicama i eventualnom pohranjivanju u datoteke zapisa nužna je za rad mrežne stranice. Stoga ne postoji mogućnost ulaganja prigovora.

6. Kolačići

U nastavku su opisane različite vrste kolačića i usporedive tehnologije koje se koriste na našim mrežnim stranicama.

A) Opis i opseg obrade podataka

Naše se stranice koriste kolačićima. Kolačići su tekstualne datoteke koje vaš internetski preglednik pohranjuje kada prvi put posjetite našu web stranicu. Kada sljedeći put posjetite našu web stranicu putem istog računala, pohranjeni se podaci o posjetu stranici ili ponovno šalju na web stranicu koja ih je stvorila (kolačić prve strane) ili na neki drugu web stranicu kojoj pripadaju (kolačić treće strane).

Na taj način web stranica u slučaju kasnijeg posjeta korisnika prepoznaje je li, tj. da je web stranica već posjećena tim internetskim preglednikom. Zahvaljujući tome, web se stranica prilikom ponovnog posjeta može prilagoditi potrebama korisnika, posjećivanje web stranice statistički analizirati, a prikaz sadržaja mijenjati.

Pojam kolačić koristi se u nastavku za sve tehnologije kojima se podaci o korisniku lokalno pohranjuju te se tijekom posjećivanja stranice po potrebi šalju nama ili trećim stranama.

B) Kategorije kolačića

Kolačići se razlikuju po trajanju pohrane. Na našim se stranicama koriste, kako „stalni kolačići“, tako i „sesijski kolačići“.

b-1) Sesijski se kolačići pohranjuju na našoj web stranici samo tijekom vašeg aktualnog posjeta. Njihova je svrha da vam se omogući neograničeno korištenje naših usluga i što jednostavnije pregledavanje naših stranica tijekom aktualnog posjeta. U slučaju deaktiviranja privremenih kolačića ne možemo jamčiti mogućnost neograničenog korištenja naših usluga.

b-2) Trajni kolačići ostaju privremeno pohranjeni na našoj web stranici i nakon vašeg posjeta (privremeni kolačići), a njihova je svrha da vam se omogući što jednostavnije posjećivanje mrežne stranice koje nije ograničeno samo na aktualni posjet. Takve kolačiće upotrebljavamo samo u tu svrhu. Deaktiviranje tih kolačića ne utječe na mogućnost korištenja naših stranica.

Ovisno o njihovoj funkciji i svrsi uporabe, kolačići se mogu podijeliti u sljedeće kategorije:

b-3) Neophodni kolačići (tip 1)

Ovi su kolačići nužni kako bi naša mrežna stranica ispravno radila.

Ovi kolačići omogućuju jednostavnije i učinkovitije posjećivanje web stranica i osiguravaju razne funkcije. Omogućuju npr. pohranu već ustupljenih podataka (kao što su npr. korisničko ime, izbor jezika ili mjesto na kojem se nalazite) kako te podatke ne biste trebali ponovno unositi.

b-4) Funkcionalni kolačići (tip 2)

Ovi kolačići služe za prikupljanje informacija o posjećivanju naših web stranica. Omogućuju npr. identifikaciju posebno omiljenih područja naše internetske ponude i ciljanu prilagodbu sadržaja naših mrežnih stranica vašim potrebama.

Detaljnije informacije o funkcionalnim kolačićima i njihovom individualnom brisanju pronaći ćete i pod točkom 6 e).

b-5) Marketinški kolačići i kolačići trećih strana (tip 3)

Ovi se kolačići koriste kako bi se prikazivali reklamni oglasi koji su relevantni za korisnika i prilagođeni njegovim interesima. Te se informacije mogu dijeliti s trećim stranama, npr. tvrtkama koje provode reklamiranje. Kolačići za poboljšanje komunikacije s ciljnom skupinom i reklamiranja često su poveznicom povezane s funkcionalnostima web stranica trećih osoba.

Detaljnije informacije o marketinškim kolačićima i njihovom individualnom brisanju pronaći ćete i pod točkom 6 e).

Naša mrežna stranica može sadržavati i sadržaje trećih strana, kao što su npr. Facebook usluge ili videosnimke na kanalu YouTube. Te treće strane mogu postavljati kolačiće tijekom vašeg posjeta našoj stranici i dobivati informacije o tom posjetu web stranici. Ti se kolačići koriste u prvom redu za integraciju sadržaja društvenih medija kao što su dodaci za društvene medije na našoj stranici.

Detaljnije informacije o tome pronaći ćete pod točkom 8, te na web stranicama trećih strana.

C) Pravna osnova i dodatne informacije

Kolačići obrađuju isključivo anonimizirane i pseudonimizirane podatke (obrada podataka). Ustupanje tih podataka nije propisano niti zakonski niti ugovorom, a niti je potrebno za zaključivanje ugovora.

Ako se osobni podaci i obrađuju u obliku pseudonimiziranih podataka, pravni temelj predstavlja privola koju ste dali posjećivanjem naše mrežne stranice (čl. 6. st. 1. rečenica 1a GDPR-a) ili naši legitimni interesi ili legitimni interesi trećih strana koje se bave izravnim oglašavanjem (čl.. 6, stavak (1), rečenica 1 f GDPR-a).

D) Brisanje kolačića

Naše web stranice možete posjetiti i bez kolačića. Sprječavanje stvaranja novih i brisanje već postavljenih kolačića moguće je postići sljedećim mjerama:

Ako ste dali svoju privolu za obradu podataka (čl. 6. st. 1. rečenica 1a GDPR-a), vaše ćemo podatke obrisati nakon opoziva ili prestanka svrhe za koju ste dali svoju privolu, s budućim učinkom. Svoj opoziv možete uputiti na sljedeću adresu Vršitelja obrade navedenu pod točkom 1.

Ako se podaci obrađuju na osnovi legitimnih interesa (članak 6., stavak (1), rečenica 1 GDPR-a), moguće je uložiti prigovor na sve kolačiće ili samo određene vrste kolačića odabirom opcije *ne prihvaćam kolačiće* u postavkama vašeg preglednika ili na buduću obradu podataka na adresu Vršitelja obrade navedenu pod točkom 1. Prethodno spremljene kolačiće možete ukloniti brisanjem privremenih web stranica. Napominjemo da bi čak i vaš prigovor mogao biti spremljen u kolačiću. Ako izbrišete taj kolačić, ponovno trebate uložiti prigovor.

Ako deaktivirate sve ili pojedine kolačiće za naše web stranice, možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije mrežnih stranica.

Informacije o automatskom brisanju kolačića pronaći ćete u uputama vašeg web preglednika, tj. proizvođača računala.

U nastavku se nalaze dodatne informacije o funkcionalnim i marketinškim kolačićima (tip 2 i tip 3) i njihovom individualnom brisanju u odnosu na konkretno navedene treće osobe.

E) Posebni kolačić

e-1) Google: Radi jednostavnijeg korištenja i poboljšanja kvalitete naših usluga na ovoj su web stranici aktivirane sljedeće usluge tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (“Google”). Google dobiva i obrađuje podatke koji se korištenjem odgovarajućih kolačića generiraju na našoj web stranici.

e-2) Google Analytics: Google Analytics koristi privremene kolačiće koji omogućuju analizu vašeg posjećivanja web stranice. Pohranjeni podaci o posjećivanju naše web stranice uključujući vašu IP adresu („podaci o korištenju“) u pravilu se prenose na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjuju. Ukazujemo na to da je na našim web stranicama Google Analytics proširen kodom „gat._anonymizeIp();;“, što jamči anonimiziranu evidenciju IP adresa (tzv. IP maskiranje). Aktivacijom anonimizacije IP adrese na našoj web stranici Google će u zemljama Europske unije ili drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prethodno skratiti vašu IP adresu. Samo se u iznimnim slučajevima na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u prenosi kompletna IP adresa i tamo skraćuje.

Google koristi navedene informacije po našem nalogu radi procjene načina na koji ste se koristili našom mrežnom stranicom, za sastavljanje izvješća o aktivnostima na mrežnoj stranici, te za pružanje drugih usluga koje su povezane s aktivnošću na mrežnim stranicama i korištenjem internetom. Podaci se ustupaju trećima samo na temelju zakonskih propisa ili u okviru obrade narudžbi.

Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama vašeg preglednika; no, ukazujemo na to da u tom slučaju neke funkcije naših web stranica možda nećete moći u potpunosti upotrebljavati.

Isto tako, možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju kolačići, a odnose se na vaše korištenje web stranicom (uključujući IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane tvrtke Google tako da na sljedećoj poveznici preuzmete i instalirate tamo raspoloživ dodatak za preglednik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr

Detaljnije informacije o usluzi Google Analytics možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

e-3) Google DoubleClick: Na ovoj smo web stranici osim usluge Google Analytics (vidi gore) aktivirali i reklamnu funkciju DoubleClick. Tom se aktivacijom preko privremenog kolačića prikupljaju dodatni podaci o pristupu stranici koji nadilaze standardnu implementaciju usluge Google Analytics. Stoga se uz kolačiće tvrtke Google Analytics naša stranica koristi i kolačićima trećih strana.

Funkcija DoubleClick nama i drugim ponuditeljima omogućuje prikazivanje važnih reklamnih oglasa. Pritom se vašem pregledniku dodjeljuje pseudonimni identifikacijski broj (ID) pomoću kojega se provjerava koji su se oglasi pojavili u vašem pregledniku i koji su oglasi pregledani. Upotreba kolačića DoubleClick omogućuje prikaz oglasa na temelju prethodnih posjeta našoj stranici ili drugim internetskim stranicama. Informacije dobivene kolačićima šalju se na poslužitelj u SAD-u radi analize i tamo pohranjuju.

Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim softverskim postavkama vašeg preglednika; no, ukazujemo na to da u tom slučaju neke funkcije naših mrežnih stranica možda nećete moći u potpunosti upotrebljavati. Isto tako, možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju kolačići, a odnose se na vaše korištenje web stranicom, kao i obradu tih podataka od strane tvrtke Google tako da na sljedećem DoubleClick dodatku za deaktivaciju poveznica preuzmete i instalirate tamo raspoloživ dodatak za preglednik: https://code.google.com/archive/p/google-opt-out-plugin/

Doubleclick kolačiće možete alternativno deaktivirati i na mrežnoj stranici Digital Advertising Alliance putem sljedeće poveznice: https://optout.aboutads.info/?c=2#!/

U ostalom, i za reklamne funkcije Google Analytics vrijede iste napomene kao i za prethodno poglavlje „Google Analytics“.

Detaljnije informacije o usluzi DoubleClick pronaći ćete na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

e-4) Google Adwords: Na ovoj web stranici upotrebljava se Google AdWords, usluga analize tvrtke Google Inc., a u okviru toga i praćenje konverzije (Conversion Tracking). Kada kliknete na oglas koji objavljuje Google, Google AdWords na vaš krajnji uređaj pohranjuje privremeni kolačić za praćenje konverzije (takozvani „konverzijski kolačić“). Posjetite li određene stranice na našoj mrežnoj stranici, Google i mi možemo prepoznati da ste kliknuli na određeni oglas i da ste preusmjereni na ovu stranicu. Informacije dobivene pomoću konverzijskih kolačića služe za izradu statistika o konverzijama za potrebe klijenata tvrtke AdWords koji su se odlučili za praćenje konverzije. Pomoću takvih statistika saznajemo koliki je ukupan broj posjetitelja koji su kliknuli oglas koji je objavio Google i koji su proslijeđeni na stranicu koja ima dodatak za praćenje konverzije.

Osim praćenja konverzije primjenjujemo i funkciju remarketinga ili funkciju „sličnih ciljnih skupina“. Funkcijom remarketinga se pomoću privremenog kolačića obraćamo korisnicima koji su već posjetili naše mrežne stranice. Tako posjetiteljima ove stranice, koji su se već interesirali za naše proizvode ili usluge, možemo i na drugim stranicama prikazivačke mreže (vidi dolje) predstaviti naše reklame. AdWords na temelju ponašanja korisnika na mrežnim stranicama prikazivačke mreže tvrtke Google („prikazivačka mreža“), te uz pomoć kontekstualne tražilice utvrđuje zajedničke interese i obilježja korisnika naših mrežnih stranica. Na temelju tih informacija AdWords potom pronalazi nove potencijalne klijente za marketinške svrhe čiji interesi i obilježja nalikuju onima korisnika naših web stranica. Remarketing u skladu s obilježjima ciljne skupine temelji se na kombiniranoj upotrebi kolačića, kao što su npr. kolačići Google Analytics i Google DoubleClick-Cookies, u preglednicima posjetitelja mrežnih stranica.

Ukoliko ne želite sudjelovati u praćenju, instalaciju kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera vašeg preglednika (mogućnost deaktivacije). Ili slijedite sljedeću poveznicu preko koje možete instalirati tamo dostupan dodatak: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Osim toga, možete deaktivirati i upotrebu kolačića od strane trećih ponuditelja, na način da pozovete stranicu za deaktivaciju Inicijative za mrežno oglašavanje (Network Advertising Initiative) na https://www.networkadvertising.org/choices/

U ostalom, napomene u vezi s prethodnim poglavljem „Google Analytics“ vrijede i za Google Adwords.

Dodatne informacije o Google AdWords pronaći ćete na: https://www.google.com/privacy/ads/ i https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hr

Osim ako je navedeno drugačije, posebni kolačići istječu nakon najviše 90 dana.

7. Poveznice na društvene mreže

Na našoj mrežnoj stranici pronaći ćete poveznice na vanjske društvene mreže poput Facebooka i Twittera („Social Plugins“). Funkcije koje su dodijeljene poveznicama, prije svega ustupanje informacija i korisničkih podataka, ne aktiviraju se samim posjetom našoj mrežnoj stranici, nego tek klikom na tu poveznicu. Nakon što kliknete na te poveznice, aktivirat će se dodaci (plugin) odgovarajućih mreža, a vaš će preglednik uspostaviti izravnu vezu s njihovim poslužiteljima.

Ako tijekom posjeta našoj mrežnoj stranici kliknete na poveznice, može doći do ustupanja vaših korisničkih podataka odgovarajućoj mreži te do njihove obrade od strane iste. Ako tijekom posjeta kliknete na poveznice, a istodobno ste svojim osobnim korisničkim računom prijavljeni na mrežu, postoji mogućnost da se informacija o tome da ste posjetili našu web stranicu proslijedi mreži te se tamo pohrani u vezi s vašim računom. Kako biste spriječili povezivanje s vašim računom u odgovarajućoj mreži, prije aktiviranja poveznice morate se odjaviti s vašeg računa.

Svrhu i opseg prikupljanja podataka društvenih mreža te njihovu daljnju obradu i obradu vaših podataka kao i prava i mogućnosti postavki radi zaštite vaše privatne sfere možete pronaći u napomenama o zaštiti podataka odgovarajuće mreže. Za obradu podataka koje započinje aktiviranjem poveznice odgovorna je isključivo pojedina društvena mreža.

8. Pravo na opoziv i prigovor

a) Pravo na opoziv privole u skladu s propisima o zaštiti podataka

U svakom trenutku imate pravo opozvati svoju privolu za obradu osobnih podataka.

Zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva time se ne mijenja.

b) Pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na čl. 6. st. 1. rečenica 1 e ili f GDPR-a (čl. 21. st. 1. GDPR-a). Zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva time se ne mijenja.

U slučaju opoziva osobne podatke više ne obrađujemo, osim ako možemo dokazati postojanje opravdanih legitimnih razloga za obradu podataka koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi utemeljenju, ostvarenju ili obrani zakonskih zahtjeva.

Ako se vaši osobni podaci koriste radi izravnog marketinga, u svakom trenutku možete na to uložiti prigovor (čl. 21. st. 2. GDPR-a).

U slučaju opoziva vaše osobne podatke više ne obrađujemo. Zakonitost dotad obrađenih podataka ne mijenja se opozivom.

Opoziv i prigovor možete u bilo kojem trenutku, pismom ili e-poštom, dostaviti na podatke za kontakt odgovornog mjesta koje je navedeno pod točkom 1.

9. Ostala prava

a) Pravo na potvrdu

Imate pravo od nas zahtijevati potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke.

b) Pravo na informaciju

U svakom trenutku imate pravo na besplatan pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo te na dobivanje kopije tih podataka.

Nadalje, imate pravo na informaciju o tome prenose li se vaši podaci trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, imate pravo na informacije o primjerenim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom podataka.

c) Pravo na ispravak

Imate pravo tražiti da se netočni osobni podaci koji se odnose na vas trenutačno isprave. Nadalje imate pravo da, uvažavajući svrhu obrade, zahtijevate dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Opća uredba o zaštiti podataka predviđa pravo na brisanje. U skladu s tim pravom možete od nas zahtijevati da se osobni podaci koji se odnose na vas bez odlaganja obrišu, ako vrijedi jedan od sljedećih razloga i obrada utoliko više nije potrebna:

 • osobni podaci više nisu nužni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a, a ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja zakonske obveze iz prava Unije ili prava države članice;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

e) Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zahtijevati ograničenje obrade, ako je ispunjen ijedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti podataka;
 • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. GDPR-a očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi vaše razloge.

f) Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam ustupili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Osim toga, imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane, ako se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a i obrada se provodi automatiziranim putem, pod uvjetom da obrada nije nužna za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

Nadalje prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos vaših podataka od jednog voditelja obrade na drugog, ako je to tehnički izvedivo i ne narušava prava i slobode drugih osoba.

g) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Dodatno uz ova prava imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka: Agencija za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr

10. Pristup trećih vašim osobnim podacima

Podatke obrađujemo sami i ako tu mogućnost nismo izričito isključili, pružatelji usluga koje smo angažirali, te u slučaju vaše privole ili u svrhe izvršavanja ugovornih obveza trećih strana i ostale treće strane, a u slučaju pseudonimiziranih podataka i treće strane ukoliko za to postoji legitiman interes.

U ostalom, nijedna treća strana nema pravo pristupa vašim osobnim podacima. Vaše osobne podatke ni u kojem slučaju nećemo prodavati ili koristiti na drugi način. Podatke ćemo obrađivati samo na službeni ili pravni zahtjev i u slučaju zakonom propisanih obveza priopćavanja, te ih naročito dostaviti državnim tijelima.

11. Podaci o prijenosu podataka trećim zemljama

Ako se vaši osobni podaci prenose tijelima u trećim zemljama izvan Europske unije / Europskog gospodarskog prostora, do toga dolazi samo ako je Europska komisija zaključila da dotična treća zemlja, regija ili više specifičnih sektora u toj trećoj zemlji nude primjerenu razinu zaštite ili primjerene ili prikladne garancije zaštite podataka u skladu s člankom 46., 47. ili 49. GDPR-a.

12. Djeca

Ne prikupljamo osobne podatke osoba mlađih od 16 godina. Saznamo li da su nam takvi podaci ustupljeni bez suglasnosti roditelja ili drugih skrbnika, iste ćemo odmah obrisati. Pritom ovisimo o odgovarajućim informacijama vas kao roditelja ili skrbnika.

13. Trajanje pohrane, brisanje i ograničavanje/blokada

Obrađujemo vaše osobne podatke samo u vremenskom razdoblju koje je potrebno kako bi se ostvarila svrha pohrane ili samo ako je to predviđeno mjerodavnim zakonskim propisima. Ako je prestala svrha pohrane ili istekne rok pohrane predviđen mjerodavnim zakonskim propisima, osobni se podaci rutinski te u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima brišu ili ograničavaju/blokiraju. U slučaju postojanja ugovornog odnosa, gornja se načela primjenjuju do isteka zakonskog roka zastare.

14. Obveza ustupanja podataka

Ustupanje vaših osobnih podataka djelomično je zakonski propisano (npr. porezni propisi) ili proizlazi iz ugovornih utvrđenja (npr. podaci o ugovornom partneru).

I za zaključivanje ugovora može postojati potreba da nam dostavite osobne podatke koje potom moramo obrađivati. Neustupanje osobnih podataka rezultiralo bi nemogućnošću zaključivanja ugovora s vama. Ako u ovim slučajevima ne želite ustupiti osobne podatke, možete se poštom ili e-poštom obratiti voditelju obrade u skladu s točkom 1. U pojedinim slučajevima informirat ćemo vas o tome je li ustupanje osobnih podataka zakonski propisano ili utvrđeno u ugovoru ili je nužno za zaključivanje ugovora, postoji li obveza ustupanja osobnih podataka i koje bi posljedice imalo njihovo neustupanje.

15. Izmjene ove Izjave o zaštiti i privatnosti podataka

Ove Izjave o zaštiti i privatnosti podataka kontinuirano ažuriramo. Stoga ponekad može postojati potreba da se Izjave o zaštiti i privatnosti podataka usklade s promijenjenim okvirnim uvjetima koji mogu biti stvarne ili zakonske naravi. Korištenjem naših mrežnih stranica prihvaćaju se i te izmjene.

16. Povjerenik za zaštitu podataka

Imate li pitanja o obradi vaših osobnih podataka, obratite se našem povjereniku za zaštitu podataka:

Stampedo d.o.o.
Poslovni centar IPN, Ivana Šibla 15, Zagreb
telefonski broj: 01 561-40-22
e-mail: stampedo@stampedo.hr